จองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน POLAR สำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ POLAR ระหว่างวันที่ 11/03/2567 เวลา 09.00 น. ถึง วันที่ 15/03/2567 เวลา 16.00 น.